ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използването на ресурсите и възможностите на Портал praznuvam.com


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл. 1.    (1)   Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до услугите, предлагани от портал www.praznuvam.com и достъпни в режим on-line чрез Internet.
               (2)   Общите условия се оповестяват чрез Интернет-страниците в актуалната им редакция и справка за последното им изменение или допълнение.
               (3)   Потребителите имат постоянен достъп до актуалните общи условия. При необходимост Портал praznuvam.com  може да ги променя по всяко време.
               (4)   За краткост, в тези общи условия Портал praznuvam.com се нарича "администратор".

ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.        Портал Ппразнувам praznuvam.com e уебсайт - виртуални информационни ресурси в Интернет, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
2.        Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
3.        Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
4.        Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
5.        Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
6.        IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
7.        Мобилна версия на услугата - модифицирана версия на предоставяна от администратора услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
8.        Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
9.        Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством Портал Празнувам.
10.        Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта.
11.        Потребителски профил е обособена част от уебсайта praznuvam.com, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от администратора при регистрацията и съхранявана при администратора, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
12.        Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува възможностите, достъпни чрез уебсайта praznuvam.com.
13.        Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
14.        Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
15.        Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
16.        Възможности са възможностите, предоставяни посредством praznuvam.com.
17.        Възможности, предоставяни посредством praznuvam.com са предоставяните на Потребителите ресурси като електронна комуникационна система, коментари, достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други възможности, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните Възможности и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в praznuvam.com


Потребители и информационни услуги

Чл. 2. Права на потребителите:

1. Свободни коментари;
2. Гласуване за публикацията/снимката;
3. Търсене в съдържанието;
4.   Връзки между документите;
5.   Преглед на резюметата;
6.   Архив по рубрики;
7.   Преглед на публикациите;
8.   Преглед на полезните връзки;
9.   Изпращане на съобщение до екипа;
10.   Регистрация в praznuvam.com (ако е разрешена към момента);
11. Получаване на забравена парола (ако е разрешено към моме
12.   Преглед и участие в дискусии;

Компетентност на администратора

Чл. 3.    (1)  Администраторът предоставя на потребителите електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия.
               (2)  Администраторът има право по всяко време да изменя, допълва или прекратява услугите предоставяни на този сайт, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.
               (3)  Когато след оповестяването на общите условия последват промени в нормативните актове, които водят до противоречие между разпоредбите на тези общи условия и на нормативните актове, до изменения на общите условия се прилагат повелителните разпоредби на нормативните актове от момента на влизането им в сила.

Чл. 4. (1)  Извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма е забранено без изричното разрешение на администратора.
(2) повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, е забранено без изричното разрешение на администратора.

Спиране и прекратяване на достъпа

Чл. 5.    (1)  Администраторът спира достъпа до информационните услуги при наличието на следните обстоятелства:
1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
2. за времето за техническа
3.  при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;

РИСКОВЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6.    (1)   Администраторът добросъвестно ще полага усилия за намаляване риска от предоставяне на неточна, непълна и неактуална информация на потребителите.
(2)  Администраторът, неговите агенти и подизпълнители не носят отговорност за:
1.   преките и косвени вреди от неточности и непълноти в предоставяната на потребителите информация;
2.   забавяния, прекъсвания и/или грешки при получаването на която и да е част от предоставяната информация или услуга;
4.   вреди причинени от комуникациите, услугите или информацията, както и от компютърни вируси или други кодове и програми, които могат да изменят, изтрият, прекъснат, деактивират, забавят или разрушат по всякакъв начин предоставянето на информацията и услугата или софтуера, хардуера или данните собственост на потребителите;
5.   загуби или вреди предизвикани от потребителите при използване на информационните услуги;
6.   загуби, които са резултат от повреди в електронното оборудване, нелегитимен достъп, стачки, повреди в системата, лошо време и както и за други независещи от администратора обстоятелства;
7.    съдържанието и качеството на информацията, която е станала достъпна на потребителите чрез връзки на този сайт с други;
8.    действията на потребителите или за техни грешки и пропуски при изпращането на съобщения по електронната поща;
9.    съхранение, изгубване или забравяне на паролите и кодовете от потребителите;
10.   нарушаване правилата за сигурност от страна на потребителите при опазване конфиденциалността на техните пароли и кодове и при създаване от тяхна страна на предпоставки за достъп до информационните услуги от трети лица без тези пароли и кодове да бъдат узнати;
11.   вреди причинени от неправилно и/или неточно попълване на регистрационните форми.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. Настоящите общи условия са изготвени и оповестени на български език
Чл. 8. Информацията се предоставя на потребителите при условията на законодателството за защита на интелектуалната собственост и Общите условия.